L’avaluació es fa seguint rigorosament les pautes de la International Baccalaureate Organization (IBO). Això és per garantir l’homogeneïtat del programa a nivell global.

Durant els dos cursos acadèmics els estudiants realitzen proves, treballs i activitats relacionades amb cada una de les matèries i assignatures. Aquestes proves internes tenen un pes d’entre el 20% i el 80% de la nota final.

Durant el mes de maig del segon curs, l’alumnat ha de realitzar els exàmens finals que són corregits per examinadors externs de l’IBO. Aquests exàmens representen entre un 75% i un 80% de la nota final.

La puntuació no és en base 10 punts i el Diploma s’obté a partir de 24 punts i s’hagi desenvolupat adequadament tot el programa, sent  la puntuació màxima de 45.

Les sis matèries que es cursen durant dos anys, es qualifiquen totes entre 1 i 7.

La Monografia i la Teoria del Coneixement s’avaluen amb un màxim de 3.