El currículum del Programa del Diploma del Batxillerat Internacional s’estructura en un tronc comú i grups d’assignatures.

Matèries Troncals

Teoria del coneixement (TdC) Teoria del coneixement (TdC) 

Desenvolupament del pensament crític dels estudiants orientat a la reflexió de la naturalesa del saber i del coneixement des de la vessant humanista.

Monografia

Treball de recerca independent a través de l’estudi en profunditat d’una qüestió relacionada amb una de les assignatures del programa.

Creativitat, acció i servei (CAS)

Activitats destinades a l’educació integral de l’estudiant més enllà de les acadèmiques. Es treballen les tres àrees del CAS.

Creativitat: realització d’activitats i projectes relacionats amb la creativitat i la innovació.
Activitats: Activitats relacionades amb la pràctica de l’esport que contribueixin a desenvolupar uns hàbits saludables.
Servei: Activitats de servei social i comunitari que desenvolupin el compromís col.laboratiu i recíproc amb la comunitat.

Grups de matèries – assignatures

D’aquestes matèries i en els dos anys del programa, tres s’han de cursar a nivell mig (NM) i tres a nivell superior (NS)

Grup 1. Estudis de llengua i literatura: Literatura-Self Study (NM/NS) / Literatura catalana (NM/NS) 

Grup 2. Adquisició de llengües: Anglès (NM/NS)

Grup 3. Individus i societats: Història (NM/NS) / Empresa i gestió (NM) / Política Global (NM)

Grup 4. Ciències: Sistemes ambientals i societats (NM) / Biologia (NM/NS) / Química (NM/NS) / Física (NM/NS)

Grup 5. Matemàtiques: Matemàtiques (NM/NS)

L’estudiant haurà de triar un total de sis assignatures d’aquests cinc  grups que haurà de fer durant els dos cursos del programa.  Segons les matèries triades, l’estudiant realitzarà un itinerari formatiu adient per determinades titulacions universitàries. Els itineraris formatius disponibles són els següents.

L’estudiant haurà de cursar un mínim de tres matèries i un màxim de quatre de Nivell Superior i la resta de Nivell Mitjà. Les matèries troncals són obligatòries.

Les assignatures a nivell mig  són de 150 hores lectives i les de nivell superior de 240 hores lectives.