El currículum del Programa del Diploma del Batxillerat Internacional s’estructura en un tronc comú i grups d’assignatures.

Matèries Troncals

Teoria del coneixement (TdC) 

Desenvolupament del pensament crític dels estudiants orientat a la reflexió de la naturalesa del saber i del coneixement des de la vessant humanista.

Més informació

Monografia

Treball de recerca independent a través de l’estudi en profunditat d’una qüestió relacionada amb una de les assignatures del programa.

Més informació

Creativitat, acció i servei (CAS)

Activitats destinades a l’educació integral de l’estudiant més enllà de les acadèmiques. Es treballen les tres àrees del CAS.

Creativitat: realització d’activitats i projectes relacionats amb la creativitat i la innovació.
Activitats: Activitats relacionades amb la pràctica de l’esport que contribueixin a desenvolupar uns hàbits saludables.
Servei: Activitats de servei social i comunitari que desenvolupin el compromís col.laboratiu i recíproc amb la comunitat.

Més informació.

Grups de matèries – assignatures

D’aquestes matèries i en els dos anys del programa, tres s’han de cursar a nivell mig (NM) i tres a nivell superior (NS)

Grup 1. Estudis de llengua i literatura:
Literatura catalana (NM/NS)  / Literatura-Self Study (NM)

Més informació

Grup 2. Adquisició de llengües: Anglès (NM/NS)

Més informació

Grup 3. Individus i societats: Història (NM/NS) / Gestió empresarial i gestió (NM/NS) / Política Global (NM/NS).

Més informació – Història

Més informació – Gestió empresarial

Més informació – Política Global

Grup 4. Ciències: Sistemes ambientals i societats (NM) / Biologia (NM/NS) / Química (NM/NS) / Física (NM/NS)

Més informació – Sistemes ambientals i societats

Més informació – Biologia

Més informació – Química

Més informació – Física

Grup 5. Matemàtiques: Matemàtiques (NM/NS)

Més informació – Matemàtiques (Aplicacions i interpretacions)

Més informació – Matemàtiques (Anàlisis i enfocaments)

Matèries online: per a complementar la tria de les matèries, substituint alguna matèria que ofereix el centre, existeix la possibilitat de cursar en anglès alguna de les matèries IB que no ofereix el centre, de forma online, a través de la plataforma Pamoja (veure l’oferta de les matèries a l’enllaç)

L’estudiant haurà de triar un total de sis assignatures d’aquests cinc  grups que haurà de fer durant els dos cursos del programa.  Segons les matèries triades, l’estudiant realitzarà un itinerari formatiu adient per determinades titulacions universitàries. Els itineraris formatius disponibles són els següents.

L’estudiant haurà de cursar un mínim de tres matèries i un màxim de quatre de Nivell Superior i la resta de Nivell Mitjà. Les matèries troncals són obligatòries.

Les assignatures a nivell mig  són de 150 hores lectives i les de nivell superior de 240 hores lectives.