Grups de matèries – assignatures

D’aquestes matèries i en els dos anys del programa, tres s’han de cursar a nivell mig (NM) i tres a nivell superior (NS)
NS: 240 hores lectives / NM: 150 hores lectives

Grup 1. Estudis de llengua i literatura

Literatura espanyola (NM o NS)

Grup 2. Adquisició de llengües

Anglès (NM o NS)

Grup 3. Individus i societats:

Història (NM o NS) Empresa i gestió (NS) Política Global (NS)

Grup 4. Ciències: Biologia (NM o NS) Química (NM o NS)

Física (NS)

Grup 5. Matemàtiques

Matemàtiques (NM o NS)

L’estudiant ha de triar un total de sis matèries de cada un dels cinc primers grups (1-5) que haurà de fer durant els dos cursos del programa.

L’estudiant haurà de cursar un mínim de tres matèries i un màxim de quatre de Nivell

Superior i la resta de Nivell Mitjà. Les matèries troncals són obligatòries.

Les assignatures a nivell mig (NM) són de 150 hores lectives i les de nivell superior (NS) de 240 hores lectives.