Els i les alumnes que han fet el Batxillerat Internacional poden accedir a qualsevol universitat a nivell nacional i a més de 3.000 universitats internacionals que reconeixen el programa.

A Catalunya, els i les alumnes que han superat el programa de Batxillerat Internacional tenen convalidada la part general de les proves PAAU i només hauran de fer la part específica d’aquestes proves si necessiten més nota.

Més informació:

Educaweb

Educaweb – homologació i proves específiques

Gencat

Taula de ponderacions universitats 2021

A la plana Web de la International Baccarauleate hi ha àmplia informació sobre l’accés a universitats, disponible  al enllaç.

L’escola guiarà l’alumne en tot el procés d’admissió a la universitat.